เมื่อ 27 ก.พ. 63 เวลา 0810 พ.ต.บรรดา ธิอัมพร รรก.สด.อ.เกษตรวิสัยจว.ร.อ.พร้อมด้วย จ.ส.อ.นิคม วรวงค์ เสมียนหน่วย สด.อ.เกษตรวิสัย จว.ร.อ.ได้จัดกิจกรรม “สัสดีหน้าเสาธง” ณ บริเวณหน้าเสาธง รร.เหล่าหลวงประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จว.ร.อ.เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร, หน้าที่ชายไทย เช่น การลงบัญชีทหารกองเกิน, การรับหมายเรียกฯ, การยกเว้นผ่อนผัน, การขึ้นทะเบียนนำปลดของ นศท., ความรู้การเกณฑ์ทหารฯ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะยาเสพติด สิ่งแวดล้อม มลพิษ และปัญหาขยะ, แนะแนวการศึกษาต่อใน รร.ทหาร พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับนักเรียนและคณะครูตามนโยบาย ของ นรด.โดยมีคณะครู – นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 170 คน ได้รับความสนใจจากคณะครู และนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง