ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เช้าวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่สนามฝึกกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 112 นาย โดยมี พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16, พันโท สุรชาติ อาจหาญ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16, คณะครูฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่าการฝึกภาคสนามเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญจากการฝึกภาคปกติ มาปฏิบัติในภาคสนาม สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบ ,นักศึกษาวิชาทหารพันธุ์ดี และนักศึกษาวิชาทหารตาสัปปะรด เพื่อเป็นกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ สนับสนุนกองทัพบกตั้งแต่ยามปกติจนถึงยามสงครามและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ต่อไป