มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”การปลูกต้นไม้ ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.20 น. มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา”การปลูกต้นไม้ ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,หัวหน้าส่วนราชการ, รด.จิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ”การปลูกไม้ ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี หรือ ผู้ที่สนใจให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขุดคลองไส้ไก่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ในพื้นที่กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์(โคก หนอง นาโมเดล) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่ง การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่จิตอาสาพระราชทาน จะได้ร่วมมือ ร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน