บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการค่ายอบรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเด็กและเยาวชน “
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่มีพื้นที่การระบาดของยาเสพติดทั้งการค้าและการเสพสูงมาก โดยเฉพาะ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดมาสู่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ
เครือข่ายชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 จึงได้เล็งเห็นถึงอันตรายจากภัยคุกคามของยาเสพติดที่มีต่อเด็กและเยาวชน กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบค่ายฯ จึงได้จัดทำโครงการค่ายอบรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเด็กและเยาวชนขึ้น โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 0900 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการค่ายอบรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเด็กและเยาวชน “ โดยมี เครือข่ายชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ กำลังพล คณะวิทยากร และเยาวชนที่เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปใช้ยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ฯ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จังหวัดขอนแก่น โดยเนื้อหาในการอบรม ได้ให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จังหวัดขอนแก่น,ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ,ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดมณฑลทหารบกที่ 27 และนำเยาวชนเข้าไป ศึกษาดูงานในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบจากยาเสพติด ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ สร้างสรรค์เยาวชนที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป