ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุดครูฝึก และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า การฝึกวิชาทหารนั้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นกำลังสำรองที่มีคุณค่าของชาติ และเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเสียสละต่อส่วนรวม รู้จักรักหมู่คณะ มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและสังคมเป็นส่วนรวม ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายจงยึดมั่นต่อคำปฏิญาณตนที่ว่าจะประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างเคร่งครัด
สำหรับการฝึกในปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด – 19 ศูนย์ฝึกค่ายประเสริฐสงครามได้ดำเนินการฝึกโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของตนเองรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมส่วนรวม ต่อไป