“พิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย จ.ร้อยเอ็ด”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการปรึกษาหารือ และพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนต่างๆ การติดตามดำเนินงานก่อสร้างองค์พญานาคและก่อสร้างศาลา ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการฯ ได้ดำเนินการออกแบบไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด ซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระพุทธรูปพระประธานก่อนและจึงดำเนินการก่อสร้างองค์พญานาคให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ต่อไป