มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2564-2570 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาแผน ปรับแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2564-2570 และ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อนำเสนอแผนให้คณะกรรมการเห็นชอบและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป