มณฑลทหารบกที่ 27 น้อมนำกิจกรรม“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”ขยายผลสู่ครอบครัวกำลังพล
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 0900 น. ที่ อาคารศาลาทรงงานโครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
คุณ เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการปลูกผักปลอดภัย กิจกรรม “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ” ตามโครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 ให้แก่ สมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 25 คน โดยมีวิทยากร จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่จากโครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน ขั้นตอนการเพาะกล้าพันธ์ุ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการทำน้ำส้มควันไม้
ต่อจากนั้น พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุผัก แก่สมาชิกแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และผู้แทนเรือนแถว เพื่อนำไปเพาะปลูกขยายผลในครัวเรือน
และKick off โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบต้นกล้าพันธ์ุ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกให้แก่กำลังพลและครอบครัวและร่วมปลูกผักสวนครัว ไว้บริเวณบ้านพักข้าราชการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครอบครัว มีผักปลอดภัยรับประทาน รวมทั้งสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวในการร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกผัก และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9