ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 132 ปี
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 132 ปี ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายราชสดุดี และกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้น พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทาน กำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกองทัพบก และสถานการณ์ของประเทศ โดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาการ และด้านวิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตยของชาติ