รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีสักการะพระยาขัติยะวงษา (ท้าวทนต์) เนื่องในการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 0945 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาขัติยะวงษา (ท้าวทนต์) บริเวณห้าแยกสายน้ำผึ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน สักการะพระยาขัติยะวงษา (ท้าวทนต์) อดีตเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรกและบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
สำหรับการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 กำหนดให้การจัดงานเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 30 โดยในปีนี้ จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเทศน์มหาชาติจะมีเนื้อหา หลักธรรม ข้อคิด เกี่ยวกับการให้ทาน การเสียสละ ศีล ความอดทน หากประชาชน นักบริหาร นักปกครอง ฟังและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้สังคมส่วนรวมสงบสุขต่อไป