ผบ.มทบ.27เยี่ยมชมโครงการ โคกหนองนาโมเดลและเปิดกิจกรรม“ปักดำข้าวหอมชลสิทธิ์ “
วันที่21มิถุนายน 2561 เวลา11.00น.ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 และคุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่27 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปักดำข้าวหอมชลสิทธิ์ “โดยมีพันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายฯให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาโมเดล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไปในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ มีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 150 ไร่ แบ่งเป็นส่วนพื้นที่นา ได้จัดสรรให้กำลังพลปลูกข้าวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ พื้นที่ป่า ใช้ปลูกป่าและพืชผักที่ใช้รับประทานในครัวเรือน พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และ พื้นที่จัดการนำ้ได้ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำฝาย คู คลองรอบแปลงเกษตรเพื่อเก็บกักนำ้ และได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ ประชาชนทั่วไปด้วย หลังจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมลงแขกปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ร่วมกับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวนาดั้งเดิม https://www.youtube.com/watch?v=L2YWtBhOUfw