“กกล.รส.จว.ร.อ. บูรณาการทุกภาคส่วน ตรวจสารเสพติด จนท.ของรัฐ”ตามแผนยุทธการสาเกตนคร
เช้าวันที่ 21สิงหาคม 2561 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก และ ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ พนักงาน, ลูกจ้าง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จำนวน 120 คน และที่เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรีจำนวน 96 คน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าของรัฐยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ ยุทธการสาเกตนคร ซึ่งจากการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน