มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฝึกวิชาทหาร ต้อนรับผู้ปกครอง นักศึกษาวิชาทหาร(Open House) ณ หอประชุม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สำหรับการฝึกภาคปกติของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, สัสดีจังหวัดยโสธร, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, นักศึกษาวิชาทหารและผู้ปกครอง ให้การต้อนรับฯมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 720 คน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มาร่วมรับทราบหลักสูตรและวิธี ขั้นตอนการฝึกของเหล่า นศท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจเมื่อส่งบุตรหลานเข้ามาฝึกศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.1 การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
1.2 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
1.3 การฝึกทางยุทธวิธี หมู่ปืนเล็กในการเข้าตี
1.4 การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะชี้แจงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยฝึกวิชาทหารทุกหน่วย เชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาชมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การฝึกฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้รับทราบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายจากการฝึก คือ นักศึกษาวิชาทหารมีภาพลักษณ์ที่ดี รู้แบบธรรมเนียมทหาร มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และมีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงเฉพาะการฝึกภาคที่ตั้งปกติในห้องเรียน ปรับลดสัดส่วนวิชาทหารและปรับเพิ่มวิชาทั่วไป คือ ประวัติศาสตร์ชาติไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์, บทบาททหารกับความมั่นคง, ปฐมพยาบาล, บรรเทาสาธารณภัย, วิชาผู้นำ และจิตอาสา โดยจะปรับกระบวนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ