“ประเทศไทย คงความเป็นไทย ด้วยความรักและสามัคคี”
มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนวิทยากรบรรยายโครงการการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปกป้องรักษาเพื่อธำรงความเป็นไทยและความสามัคคีปรองดอง” โดยมีเครือประชาชนด้านการข่าว จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตลอดจนเกิดความรู้รักสามัคคี