ผบ.มทบ.27 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับข่าว กลุ่มพลังมวลชนที่แอบอ้างเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการต่อต้านหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงแสวงหาผลประโยชน์ ทางด้านการเมือง โดยอาศัยเหตุการณ์ สถานการณ์ ทางการเมืองในปัจจุบัน เป็นช่องทางที่จะใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยอาจใช้สถานที่ราชการ สถาบันหรือสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากร ภาครัฐ กลุ่มเรียกร้องผลประโยชน์ ตามแนวทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มิให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ของทางราชการตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มพลังมวลชนที่แอบอ้างที่จะเคลื่อนไหว โดยเด็ดขาด