“มทบ.27 นำน้องทหารใหม่ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อรับเอาพระรัตนตรัยและคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 ที่ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2 จำนวน 132 นาย เพื่อรับเอาพระรัตนไตรเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ปลูกฝังคุณธรรมให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดพิธีนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกผลัด ซึ่งมีประโยชน์ต่อทหารใหม่ เพราะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น เป็นการประกาศตนของผู้นับถือศาสนาพุทธ ยอมรับในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรม ของพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับคำแนะนำศึกษา ซึ่งจะทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขตลอดไป ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะ ชี้แจง นโยบายผู้บัญชาการทหารบก มอบแก่ผู้ฝึกทหารใหม่ และทหารใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง พร้อมสำหรับการรบเมื่อเกิดภัยสงคราม และเมื่อยามสงบ สามารถช่วยเหลือประชาชน เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส พร้อมทั้งสอบถาม ความเป็นอยู่ และกล่าวว่า ทหารใหม่ เป็นน้องคนสุดท้องที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุด เพราะพวกเขา เป็นกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพบก และประเทศชาติต่อไป