มทบ.27 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 โดยมี นายกองเอกวันชัย คงเกษม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน โดยอ่านสารของนายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกับมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระราชินูปถัมภ์ แก่บุตรสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กำหนดให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดทุกแห่ง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี การเสียสละเลือดเนื้อชีวิต เพื่อปกป้องชาติและประชาชน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นกำลังพลสำรองที่มีศักยภาพ มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือทางราชการ และเป็นกองกำลังประจำถิ่น ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม และพร้อมจะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ตลอดเวลา