ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการโครงการทหารพันธุ์ดี ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ภายในเดือน พฤษภาคม 2563 และเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อไป
สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการที่น้อมนําแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตเมล็ดพันธ์พืช, พันธุ์สัตว์ พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถรักษาไว้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ คุณภาพดี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวการพัฒนาเกษตรกรรม การน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และครอบคลุมทุกภาคของประเทศ