ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ ฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่คณะ ได้เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขต พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ตรวจติดตามโครงการแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ รับโครงการนี้ไว้เป็นโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตามที่ นายไสว พรมเลิศ ราษฎรบ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแก้มลิงกุดเชียงบัง บริเวณบ้านโนน เชียงบัง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและ ทำการเกษตรในฤดูแล้งและประสบอุทกภัยในฤดูฝน ทำให้ราษฎรบ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ 4 และบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด รวมจำนวน 340 ครัวเรือน 1,350 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 1,700 ไร่ และในฤดูแล้ง 1,200 ไร่
ต่อจากนั้น องคมตรีและคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามโครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการนี้ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตามที่ นายวิเชียร ตาลทรัพย์ ราษฎรบ้านหนองขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทานโครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทำให้ราษฎรบ้านหนองขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 937 ครัวเรือน 3,000 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 800 ไร่ และในฤดูแล้ง 400 ไร่ ซึ่งพสกนิกรในพื้นที่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยอย่างหาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยประมงจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัวและได้เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ โดยน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักคิด และได้ทราบปัญหาข้อขัดข้องของทั้ง 2 โครงการ เพื่อนำกราบบังคมทูลให้ทรงทราบและช่วยเหลือราษฎรต่อไป