ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฏี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เข้าศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยมี นายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นายสรพงษ์ แสนกล้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้การต้อนรับ
สำหรับโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ 1. ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ขนาด 1X1X1 เมตร จำนวน 1,500 บ่อ 2. ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ขนาด 2X2X2 เมตร จำนวน 100 บ่อ 3. ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดด้วยการเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ลึก 3 เมตร จำนวน 300 บ่อ 4. ขุดบ่อระบบเปิด (บ่อใหม่) จำนวน 2 บ่อ 5. แก้ไขบ่อน้ำเก่าให้เป็นบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 7 บ่อ 6. ขุดลอกบ่อน้ำเก่า จำนวน 14 บ่อ 7. ขุดบ่อมหัศจรรย์ทูอินวัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ลึก 12 เมตร จำนวน 13 บ่อ และ 8. ห้องปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานธนาคารนำ้ใต้ดิน ระบบปิด ซึ่งมีหลักการ คือ การเก็บนำ้ไว้ใต้ดิน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน แก้ปัญหาภัยแล้ง นำ้ท่วมขัง ลดการไหลบ่าของนำ้ และ เยี่ยมชมนวัตกรรมการทำบ่อปิดด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อจากนั้น ได้เยี่ยมชม ธนาคารนำ้ใต้ดินระบบเปิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ มีหน้าที่ในการเก็บกักนำ้ในปริมาณมาก เพื่อให้เพียงพอต่อการนำมาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรและใช้ในการอุปโภค บริโภค
ซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปขยายผลและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานธนาคารนำ้ใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และ ปัญหาอุทกภัย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดทั้งปี และยังสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนได้อีกด้วย