มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564
พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานการเปิดอบรมฯ เพื่อให้หมอดินอาสาเรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่เหมะสมกับสภาพพื้นที่ มีส่วนร่วมการแสงความคิดเห็นและเปลี่ยนการแก้ปัญหาด้านดิน และนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง ในการนี้ ในภาคบ่ายได้ลงฝึกปฏิบัติที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 295 ราย