“มทบ.27 อบรมความรู้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ สู่การใช้ชีวิตเกษตรอินทรีย์วิถีอยู่อย่างพอเพียงในยุคโควิด”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดอบรม “เกษตรอินทรีย์ วิถีกสิกรรมธรรมชาติ” ให้กับทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามวาระ โดยวิทยากรจากโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้ทหารกองประจำการนำความรู้ ในเรื่อง การเพาะเมล็ดพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชผัก การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การขยายจุลินทรีย์อีเอ็ม และการผลิตกับดักแมลง เพื่อนำไปปรับใช้เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา และขยายผลให้กับชุมชนต่อไป