มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการประชุม ติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมกับส่วนราชการ เพื่อให้เป็นพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่มอบแก่โครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน และประเทศชาติ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป ต่อจากนั้น ได้มอบใบเกียรติบัตร และภาพที่ระลึกให้แก่ หน่วยงานและคณะบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุ์ดี และการเตรียมการรับเสด็จฯ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติยิ่ง โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน และมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
หลังจากนั้น ได้ร่วมรับชมนิทรรศการ”ตามรอยเสด็จ”และการบรรเลงบทเพลงจากวงคลาสสิคแบนด์ สร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก สามัคคีระหว่างทหารและส่วนราชการในพื้นที่อย่างยิ่ง