วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน มอบผ้าห่มกันหนาวจากสมาคมแม่บ้านทหารบกให้กับกำลังพลชั้นประทวน และลูกจ้าง ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ และเวลา ๐๙.๓๐ น. นำคณะแม่บ้าน พร้อมทั้งแพทย์ พยาบาลจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ มอบผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับจากสมาคมแม่บ้านทหารบก จำนวน ๒๐ ผืน มอบเบาะรองนอนให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ๑ ราย มอบทางลาดให้กับบุพการีที่ทุพพลภาพ ๑ ราย ดังนี้
๑. บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ๔ ราย
๑.๑ ด.ช.ภัทรพล พิมพ์กินรี
๑.๒ นายปิยวัฒน์ นุชิตภาพ
๑.๓ นายสันติสุข คำทา
๑.๔ น.ส.ชัชนก ไชยสัจ ( สด.จว.ย.ส.มอบแทน)
๒. คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ๒ ราย
๒.๑ นางสุดารัตน์ สารินทร์
๒.๒ นางประคอง สีนวลจันทร์
๓. บุพการีที่ทุพพลภาพ ๒ ราย
๓.๑ นางดม มณีเรืองโกมล
๓.๒ นางไสว ศิริเมือง
ผู้ที่ได้รับมอบผ้าห่มและสิ่งของในวันนี้ รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ห่วงใย