“มทบ.27 จัดรถรับ-ส่งประชาชนกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน บริการรับ-ส่ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวรอง ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ ควบคุมการแพร่ระบาดให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ต่อไป