มทบ.27 ร่วมประชุมขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ (เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ) ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อขับเคลื่อนขจัดความยากจน พัฒนาทุกช่วงวัย พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด