มทบ.27 เข้าร่วมประชุมความมั่นคงด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมความมั่นคงด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ภัทราวุฒิ ชุณหะวัน รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.) เป็นประธานฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ตรวจติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด