“แม่บ้านทหารห่วงใย เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของกำลังพลและประชาชนที่ประสบอุทกภัย”
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้านฯลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของ นางสาว สุพรรษา ฤทธิ์มนตรี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเป็นกำลังพลที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพของกองทัพบก และเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของกำลังพลเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงประสบภัย ที่บ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 10 ชุด สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพลและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง