มทบ.27 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซม รร.ตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา และชุดช่างของหน่วย ร่วมกับคณะครู นักเรียน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โดยได้ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคารเรียน และฝ้าเพดานอาคารเรียนที่ชำรุดจากเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพอำนวย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนและเตรียมการให้โรงเรียนมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป