“มทบ.27 นำความห่วงใย ส่งมอบให้ครอบครัวครูฝึกทหารใหม่”
ตามที่สมาคมแม่บ้านทหารบก มีความห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2564 เนื่องจากต้องทำการฝึกในทหารใหม่แบบระบบปิด Bubble Training ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทำให้ไม่สามารถกลับไปดูแลครอบครัวได้ตามปกติ จึงได้มีโครงการจัดหาของจำเป็นมอบให้กับครอบครัวของกำลังพลของหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนนำสิ่งของบำรุงขวัญมามอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ของบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 20 นาย และครูทหารใหม่ จำนวน 17 นาย
หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ครอบครัวของผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่และครอบครัว