เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.อาจสามารถ (ร้อย.รส.ร.16 พัน.1) ได้เข้าสำรวจ/ตรวจสอบความเดือดร้อนและสิ่งก่อสร้างของประชาชนที่ได้รับได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่13พ.ค.61เวลาประมาณ19.30 น.ดังนี้
1.ตำบลหนองขาม หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 17
– ผู้ประสบภัย จำนวน 33 ราย
– บ้านเรือน 28 หลัง
– ยุ้งฉาง 8 หลัง
– คอกปศุสัตว์ 1 หลัง
2.ตำบลหน่อม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 13
– ผู้ประสบภัย จำนวน 2 ราย
– คอกปศุสัตว์ 2 หลัง
3.ตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 13
– ผู้ประสบภัย จำนวน 3 ราย
– คอกปศุสัตว์ / อิ่นๆ 3 หลัง
4.ตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 1
– ผู้ประสบภัย จำนวน 1 ราย
– บ้านเรือน จำนวน 1 หลัง
สรุปรวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือน 29 หลัง, ยุ้งข้าว 8 หลัง และคอกปศุสัตว์ 6 หลัง ผลการปฏิบัติ ได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจประเมินความเสียหาย/ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สร้างความสัมพันอันดีระหว่างผู้นำชุมชนและเป็นประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี