เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗/ผอ.ศบภ.มทบ.๒๗ มอบให้ พ.ท.สุรชัย สารินทร์ รอง หก.กกร.มทบ.๒๗ เข้าร่วมประชุมเพื่อ ติดตามการ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนาย เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, กำนันตำบลวังหลวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔, หมู่ ๕, ตำบลวังหลวง และนายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง เข้าร่วมประชุม
โดยในที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือฯ ชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินการ คือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๖ ขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน ๗๓ ไร่ ดำเนินการได้ 23 ไร่ และ มทบ.๒๗ รับผิดชอบพื้นที่ ๑๓๓ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตร.วา ดำเนินการได้ จำนวน ๕๐ ไร่ ๒ งาน ๓๕ ตร.วา
ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๖ ขอนแก่น ส่งมอบพื้นที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เหลือประมาณ ๕๐ ไร่ ให้กับ มทบ.๒๗ เพื่อเข้าดำเนินงานตามความต้องการของเกษตรต่อไป ทั้งให้ มทบ.๒๗ เสนอประมาณการปฏิบัติงานส่งให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ร.อ. เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป