“รถเกี่ยวข้าวมาแล้ว….ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรอบค่ายฯ”
ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ออกช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม จำนวน 1 ราย คือ นางจุฑามาศ พรมโคกกลาง ม.13 บ.หนองบัวทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่นา จำนวน 13 ไร่ ได้ข้าวเปลือกจำนวน 6.5 ตัน
ซึ่งเกษตรกร รู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ได้นำรถเกี่ยวข้าวมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้