“ห่วงใยทหารใหม่ เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการฝึกของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมให้คำแนะนำการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการรักษามาตรการป้องกันฯ ของกำลังพลครูฝึกให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด