“ศึกษา เรียนรู้ ดูงาน เพื่อต่อยอด ตามรอยพ่อ”
คณะนักเรียนจาก โรงเรียนสตรีศึกษา, โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง และ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการจาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ รวมถึงพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการเกษตรเพื่อให้ราษฎร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น