“มทบ.27 จับมือ 6 ภาคีเครือข่าย แถลงข่าว ลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้นำตามศาสตร์ของพระราชา ประจำปี 2561”
เช้าวันนี้ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก สิงห์ทอง พลลา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นาย มังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก สำราญ เจริญวงศ์เพชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางสาว จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้นำตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2560 มีหน่วยงานร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ 6 หน่วยงานประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด (ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) มณฑลทหารบกที่ 27/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันพระปกเกล้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับการฝึกอบรมแบ่งเป็น 10 รุ่น รุ่นละ 2 วัน 1 คืน โดยรุ่นที่ 1 จะดำเนินการในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีเนื้อหาและหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิชาประวัติและความเป็นมาของชาติไทย วิชาศาสตร์ของพระราชาและการจัดทำแผนเพื่อน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น วิชาจุดเทียนแห่งปัญญาเพื่อน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติ วิชาจิตอาสาประชารัฐ และวิชากฎหมายที่ผู้นำควรรู้และการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนhttps://www.youtube.com/watch?v=-rpn9kYKh6M