“มทบ.27 ร่วมกับ แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สัมมนาโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ สร้างความปรองดองให้กับแรงงานในพื้นที่”
เช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมสัมมนาโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความปรองดองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับแรงงานนอกระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 320 คน บริเวณห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน
โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ 1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่แรงงานนอกระบบ มีการจัดประชุมชี้แจงให้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงาน เพื่อสำรวจความต้องการของแรงงานนอกระบบ โดยได้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการของแรงงานนอกระบบเรียบร้อยแล้ว และฝึกอาชีพให้ แก่แรงงานนอกระบบจำนวน 5 สาขาอาชีพรวม 106 คน กิจกรรมที่ 2 สัมมนาให้ความรู้ แก่แรงงานนอกระบบจำนวน 106 คนและประชาชนทั่วไป 193 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดอง ให้ประชาชนในระดับพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานนอกระบบและประชาชนที่เข้ารับการสัมมนาในวันนี้ รวมทั้งหมด 299 คน ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต