เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 0900 น. พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 ผู้แทน ผบ.มทบ.27 เดินทางเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มอบรางวัล “เสาอโสกผู้นำศิลธรรม” ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด