มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงคราม
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 2 และ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงคราม ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์, พิธีสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม,พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพล ร่วมในพิธี ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด