เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คุณตติยา เอี่ยมละออประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้าน กำลังพลหน่วยและผู้ดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ จำนวน 8นายได้ร่วมอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพลภาพในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่สอง เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานและการเตรียมโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการประกอบอาชีพตามมาตรา 35 ที่สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น