ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 และเชิญชวนสมัคร อาสาสมัครกิจการพลเรือน(อส.กร.) ในพื้นที่ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อสร้างความมั่นใจในรูปแบบการฝึก, การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ในห้วงรับราชการ จนถึงปลดประจำการและเชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครกิจการพลเรือน(อส.กร.) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในงานด้านกิจการพลเรือนรวมทั้งงานด้านความมั่นคงต่างๆตามศักยภาพ ด้วยความสมัครใจ