“มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.และคณะ ในโอกาสติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและทุพพลภาพและครอบครัวในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และคุณศรีวิจิตร อุทัยพรหม ภริยา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวกองทัพบกและคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2566 และ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ฯ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
หลังจากนั้น คณะฯได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมาตรา ม.35(7) ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 2 โครงการ และกองพลทหารราบที่ 6 จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้ข้อแนะนำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและครอบครัว