มทบ.27 ร่วมปิด“โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นอกเทศกาลพรรษา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 นาฬิกพลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันโทสมบัติ มั่นคง รองหัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน นำกำลังพลนายสิบ,พลทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธีปิด “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นอกเทศกาลพรรษา” ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด,คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 หมุนเวียนจัดตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และวัดในอำเภอต่างๆ รวม 12 วัด จำนวน 12 ครั้ง และ สิ้นสุดโครงการในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม ให้ทาน รักษาศีล และฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป