“มทบ.27 ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ.”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน และคณะ ในการเดินทางมาตรวจสอบประเมินผลในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก โดยมี พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งคณะได้สักการะอนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม
ต่อจากนั้น คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัย) โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการฝ่ายพลเรือนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ นำเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ เข้าร่วมตรวจความพร้อม บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบด้วย
1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
4. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
5. มูลนิธิกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด
6. มูลนิธิกู้ภัยสาเกตุกุศลสงเคราะห์
7. กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือประชาชนที่อาจประสบกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
(เมื่อ 18 กรกฎาคม 2566)