มทบ.27 ให้การต้อนรับคลังจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้เข้าตรวจแนะนำกิจการของหน่วย ประกอบด้วย งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม , งานติดตั้งมาตรวัดน้ำมิเตอร์ประธานบ้านพัก ชสบ .6 , งานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าประจำคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
(เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 )