มทบ.27 ประชุมประสานการปฏิบัติ และแบ่งมอบความรับผิดชอบเตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมประสานการปฏิบัติ และแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับ หน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การรับเสด็จ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด