“มทบ.27 ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้า กอง ฝ่าย แผนกและหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบุตรของกำลังพล สร้างความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งนำเที่ยวโครงการทหารพันธ์ุดีของหน่วย เพื่อเรียนรู้และซึมซับวิถีพอเพียง โดยจะขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ในบริเวณสโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27
(เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567)