ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงานกิจกรรม เดินตามรอยพ่อและมรดกพ่อ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การรับ-ส่ง เสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
.
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/หัวหน้าจิตอาสา904 มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ให้กับประชาชนที่มาเฝ้า รับ-ส่ง เสด็จฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ ซึ่งเป็นที่เคารพรักของคนไทย โดยได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงข้อปฏิบัติต่างๆในระหว่างการรับ-ส่ง เสด็จฯ , พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานพร้อมรอยยิ้มให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ ห้วงก่อนถึงกำหนดเวลา เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ก่อนที่พสกนิกรและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีโอกาสเฝ้า รับ – ส่งเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)