มทบ.27 ร่วมประชุมสัมมนา “อารยเกษตรร้อยเอ็ด เขตแห่งความสุขความเจริญ”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สุรชาติ อาจหาญ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(2) พร้อมด้วย พันโท มานิตย์ ร่วมรส รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ,พันโท จำนงค์ ชาญพินิจ รองหัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 และผู้แทนจากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมสัมมนา “อารยเกษตรร้อยเอ็ด เขตแห่งความสุขความเจริญ” ในแบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยที ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้การต้อนรับ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงานการจัดสัมมนา ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้น การปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ ทางด้านการพึ่งพาตนเอง มีความกตัญญู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาทางปัญญา รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการบรรยาย เรื่อง ” อารยเกษตร ” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลย์กำธร (อ.ยักษ์) อดีต รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง/ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติฯ ,การรายงานผลการดำเนินงานอารยเกษตรของแต่ละหน่วยงาน ของจังหวัดร้อยเอ็ด และบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนอารยเกษตร เขตแห่งความสุขความเจริญ” โดย พลโทสมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ หน่วยบัญชาการรักษาพระองค์
( วันที่ 12 พฤษภาคม 2567)