“มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในโอกาสเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด”
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา , นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในโอกาสเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ พื้นที่ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. ติดตามความก้าวหน้าสวนพอเพียง ต.อุ่มเม้า
2. ตรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
3. ตรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ป่าดอนบานแอ้ ม.6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
4. ตรวจพื้นที่หนองฝั่งแดง บริเวณสะพานเข้าหมู่บ้าน
5. พบปะผู้นำชุม และชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดโกศลรังสฤษฎ์
6. ตรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์พื้นที่ป่าดอนชาด ม.6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
7. ตรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ป่าบ้านดอนเกลือ ม.6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
8. ตรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่หนองตาโว ม.6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
9. ตรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่หนองบ่อเกลือ ม.6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ให้เป็นรูปธรรม และขยายผลต่อไปยังทุกพื้นที่ใน จ.ร้อยเอ็ด ให้เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อความอยู่ดี มีสุข ของประชาชน
(เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เวลา 0800 น.)